MISJA

szeroko pojętej opieki i asystencji w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie;promocji i organizacji wolontariatu;szeroko pojętej integracji środowisk, grup z pełnym zachowaniem ich tożsamości, w tym mniejszości narodowych;ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień;edukacji, oświaty, wychowania, nauki i turystyki;szerzenie idei nauczania dwujęzycznego i wielojęzycznego;współpraca i wymiana doświadczeń między osobami zainteresowanymi ideą dwujęzyczności/wielojęzyczności;szkolenie nauczycieli oraz wspieranie jakości realizacji etapów dwujęzyczności;wspierania i promowania zintegrowanego nauczania językowo przedmiotowego CLIL;propagowanie szeroko pojętej edukacji na odległość za pośrednictwem Internetu,a w szczególności edukacji informatycznej;wyrównywanie szans dzieci, młodzieży i osób dorosłych podlegających wykluczeniu społecznemu;promocji zatrudnienia i aktywizacji oraz przeciwdziałaniu bezrobociu;integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;upowszechniania kultury i dziedzictwa kulturowego w tym kultur mniejszości narodowych;inicjowania i realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych;promocji języków europejskich;działalności wspomagającej szkoleniowo, informacyjnie społeczności lokalnych;popierania badań naukowych, których celem jest rozwój oświaty;działalności charytatywnej;krzewienie turystyki i kultury fizycznej.