CELE DZIAŁAŃ

20170109_165449UNIWERSYTET EDUKACJI  to oferta dla osób będących na emeryturze lub rencie.  Słuchaczami mogą być osoby 50+ roku życia. FUNKCJONUJEMY JAKO JEDNOSTKA KAMERALNA.

Organizacja pracy dydaktycznej przyjmuje na ogół jedną z dwóch postaci.img_20161017_2337471

Pierwsza to systematyczny, rozpisany na roczniki i semestry rok akademicki.Udział w proponowanych zajęciach przyjmujących wielorakie formy dydaktyczne, z obowiązkiem zgłaszania absencji i honorowym dyplomem .Druga postać ma charakter otwartej formuły spotkań otwartych. Ta różnorodność jest zaletą, gdyż nie uda się zamknąć  w jednej obowiązującej regule organizacyjnej. Stanowi to przyczynę ciągłej ewolucji zakresu i form działania, źródło innowacji programowych i metodycznych.

Cele działalności koncentrują się wokół profilaktyki  podejmowanej w celu pomyślnego starzenia się, upowszechniania wzorów aktywnej starości, włączania słuchaczy w nurt życia społeczności lokalnych i w struktury społeczeństwa obywatelskiego, popularyzacji nauki i techniki. Ważnym zadaniem jest wzmacnianie aktywności intelektualnej, poznawczej oraz fizycznej słuchaczy. Najistotniejszym celem działalności wydaje się wzmocnienie samooceny starzejącego się pokolenia, zachodzące w wyniku uczestnictwa w elitarnej uniwersyteckiej społeczności. Koncentrują się wokół propagowania idei kształcenia przez całe życie oraz prowadzenia edukacji w różnych dziedzinach nauk. Istotnym działaniem jest promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia, upowszechnianie wiedzy o ziemi chrzanowskiej – poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego miasta i regionu, ciekawych tras turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla kultury oraz turystyki regionu i Polski.

Treści spotkań koncentrują się wokół przeróżnych dziedzin wiedzy i nauki, życia społecznego, profilaktyki zdrowotnej, postępu technologicznego, sztuki. Wśród nauk humanistycznych wyróżnić należy kulturoznawstwo, wiedzę o literaturze, filmie, teatrze, muzyce, historię, historię sztuki, etnografię, historię środowisk lokalnych, tradycję i kulturę ludową, wiedzę o krajach i religiach świata. Seniorzy uczą się języków obcych, dokumentują historię swych społeczności lokalnych, piszą biografie i autobiografie, reportaże, eseje, scenariusze małych form teatralnych, tworzą prozę i poezję, chętnie analizują wybrane kwestie obowiązującego prawa. Interesują ich także wątki psychologiczne. Biorą również udział w zajęciach z zakresu nauk medycznych (w tym medycyna naturalna, ziołolecznictwo, racjonalne żywienie) oraz studiują nauki przyrodnicze.

Formy spotkań są zróżnicowane: wykłady, lektoraty, seminaria, konwersatoria, dyskusje. Mniej formalne zajęcia mają miejsce w sekcjach zainteresowań małe formy teatralne itd. , w pracowniach artystycznych (malarstwo, rękodzieło, itp.), odbywających się plenerach i na wernisażach. Występuje także, i to na dość szeroką skalę, poradnictwo, w tym rówieśnicze. Seniorzy tworzą strony internetowe, podejmują działalność samorządową, są aktywni w kołach samopomocy. Poprawiają sprawność fizyczną podczas zajęć rehabilitacyjnych i relaksacyjnych – pływają, uprawiają aerobik i nordic walking, przechodzą kursy samoobrony. Warsztaty i treningi (np. pamięci) podnoszą sprawność psychofizyczną i poznawczą. W ofercie programowej znajdują się spotkania integracyjne; seniorzy ćwiczą i doskonalą także umiejętności społeczne.

zapraszam

PREZES ZARZĄDU
mgr Anna Maciejewska