Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

INSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI I  SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę INSTYTUT ROZWOJU EDUKACJI I SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolną, samorządną, trwałą organizacją o celach nie zarobkowych.

§2

Nazwa stowarzyszenia może być tłumaczona w językach krajów Unii Europejskiej.

§3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawy o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 3 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Radom.

§5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Radomia i województwa mazowieckiego.

§6

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§7

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§8

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§9

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci zawierającej nazwę i adres Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§10

Stowarzyszenie używa wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta       z ochrony prawnej.

§11

Stowarzyszenie może przyznawać dyplomy, certyfikaty, wyróżnienia oraz odznaki itp. dla celów obranych przez Stowarzyszenie.

 Rozdział II.

Cele i sposoby ich realizacji

§12

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań społecznie użytecznych w zakresie:

 1. szeroko pojętej opieki i asystencji w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie;
 2. promocji i organizacji wolontariatu;
 3. szeroko pojętej integracji środowisk, grup z pełnym zachowaniem ich tożsamości, w tym mniejszości narodowych;
 4. ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień narkomanii, problemów alkoholowych oraz marginalizacji i wykluczenia społecznego osób starszych;
 5. edukacji, oświaty, wychowania, nauki i turystyki;
 6. szerzenie idei nauczania dwujęzycznego i wielojęzycznego;
 7. współpraca i wymiana doświadczeń między osobami zainteresowanymi ideą dwujęzyczności/wielojęzyczności;
 8. szkolenie nauczycieli oraz wspieranie jakości realizacji etapów dwujęzyczności;
 9. wspierania i promowania zintegrowanego nauczania językowo przedmiotowego CLIL;
 10. propagowanie szeroko pojętej edukacji na odległość za pośrednictwem Internetu,
  a w szczególności edukacji informatycznej;
 11. (skreślony);
 12. wyrównywanie szans dzieci, młodzieży i osób dorosłych podlegających wykluczeniu społecznemu;
 13. promocji zatrudnienia i aktywizacji oraz przeciwdziałaniu bezrobociu;
 14. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 15. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 16. upowszechniania kultury i dziedzictwa kulturowego w tym kultur mniejszości narodowych;
 17. inicjowania i realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych;
 18. promocji języków europejskich;
 19. działalności wspomagającej szkoleniowo, informacyjnie społeczności lokalnych;
 20. popierania badań naukowych, których celem jest rozwój oświaty;
 21. działalności charytatywnej;
 22. krzewienie turystyki i kultury fizycznej.

§13

Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:

 1. inspirowanie i organizowanie imprez charytatywnych;
 2. organizowanie imprez kulturalnych;
 3. organizowanie projektów naukowo – badawczych: festiwali, konferencji, sympozjów, kursów,seminariów, warsztatów, szkoleń i odczytów w tym e-learningu;
 4. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami mającymi podobne cele;
 5. (skreślony);
 6. prowadzenie ośrodków informacyjnych, szkoleniowych, doradczych oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych a także świetlic środowiskowych obejmujących zakres określony w celach statutowych, klubów seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetów Dzieci,oraz instytucji edukacyjnych międzynarodowego programu nauczania w tym także ośrodków edukacji dwujęzycznej i międzynarodowej obejmujący zakres określony w celach statutowych;
 7. wydawnictwa i publikacje;
 8. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci , młodzieży , osób starszych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,
 9. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, szkoleń;
 10. integrowanie różnych grup, wspólnot środowisk w społecznościach lokalnych;
 11. organizowanie różnych form pomocy, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin
 12. organizowanie zajęć hobbystycznych dla dzieci, młodzieży i seniorów;
 13. fundowanie stypendiów-dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych w tym o niskim statusie finansowym.
 14. udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§14

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§15

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§16

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§17

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
  3. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  4. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  3. postępowania w życiu prywatnym i zawodowym w sposób nie uchybiający godności członka stowarzyszenia, w szczególności nie może choćby pośrednio uczestniczyć
   w jakichkolwiek przedsięwzięciach, które byłyby sprzeczne z celami stowarzyszenia.

§18

 1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia,

§19

Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§20

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa przez członka Stowarzyszenia
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  4. skreślenia z listy członków, jeżeli jego postępowanie w życiu prywatnym lub zawodowym uchybia godności członka Stowarzyszenia.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30  dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§21

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

§22

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lat, jednakże organy te obowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
 2. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków
  w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.
 4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienie statutu nie stanowi inaczej.
 5. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. Upływu kadencji ;
  2. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
  3. Zrzeczenia się udziału we władzach;
  4. Odwołania przez Walne Zebranie Członków;

§23

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§24

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający,
  3. z głosem doradczym – członkowie honorowi.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
  2. uchwalenie statutu i jego zmian,
  3. wybór  członków władz Stowarzyszenia,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  5. (skreślony);
  6. tworzenie funduszy oraz określanie zasad ich wykorzystania;
  7. nadawanie godności członka honorowego;
  8. uchwalanie regulaminów obrad Walnych Zebrań Członków;
  9. (skreślony);
  10. udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  11. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną;
  12. podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§25

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne;
 2. Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca;
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad;
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz Walnego Zebrania Członków;
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością  spośród obecnych członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. Zarząd z własnej inicjatywy, z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub 1/3 uprawnionych członków Stowarzyszenia,
  2. Komisja Rewizyjna,
  3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na14 dni przed terminem zebrania;
 7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6 dokonywane jest poprzez wysłanie listów poleconych na adres wskazany w deklaracji członkowskiej lub pocztą elektroniczną, jeżeli członek uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który powiadomienie powinno być wysłane;
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków chyba, że Statut stanowi inaczej;
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Stowarzyszenia
§26

 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd liczy 2 członków.
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia są: Prezes Zarządu
  i Wiceprezes Zarządy działający łącznie.
 4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd

§27

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
  5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań i wydatkowania środków finansowych,
  6. ustalenie wysokości składek członkowskich,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków,
  9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
  10. podejmowanie uchwał o wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenie;
  11. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia;
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków tego organu chyba, że statut stanowi inaczej.


Komisja Rewizyjna

§28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością;
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Przewodniczącego Komisji wybiera Walne Zebranie Członków natomiast Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybierają ze swego składu członkowie Komisji.

§29

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków tego organu.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi przeprowadzonych kontroli,
  3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
   a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
   w terminie ustalonym statutem,
  5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie  (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
  6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§30

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który zawiera datę posiedzenia i sposób zwołania, nazwiska osób, porządek obrad, uchwały, wynik i sposób głosowania. Protokół podpisują obecni członkowie Komisji. Każdy członek Komisji w stosunku do podjętej uchwały ma prawo wnieść do protokołu odrębne uzasadnione zdanie.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§32

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. dochody ze zbiórek publicznych,
  4. dotacje i subwencje pochodzące zarówno ze środków JST ,krajowych, jak również ze środków organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem,
  5. prawomocnie zasądzone nawiązki sądowe orzekane przez sądy w sprawach karnych,
  6. prawomocnie zasądzone zadośćuczynienia za szkody materialne i niematerialne, orzekane przez sądy w sprawach cywilnych i w sprawach ze stosunku pracy.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału roku kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 5. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy
  w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§33

Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu działający łącznie.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§34

 1. Zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (kworum).
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami)