ŚWIETLICA CAS – CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

A group of seniors smiling together while in a retirement home

Group of happy senior citizens with their hands raised over white

 

 

 

 

 

 

wsparcie osób starszych oraz niepełnosprawnych w ich codziennym życiu w środowisku lokalnym,

przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych ,

zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

aktywizację seniorów w sferze fizycznej i intelektualnej (poprawa kondycji psychofizycznej) oraz społecznej,

zwiększanie poczucia użyteczności i przydatności społecznej,

zmniejszanie lub eliminowanie niekorzystnych stanów emocjonalnych osób starszych: lęku , frustracji, poczucia pustki,umożliwianie seniorom odkrywania i rozwijania zainteresowań i talentów oraz poszerzania i zdobywania wiedzy,

pomaganie seniorom i osobom niepełnosprawnym nabywania umiejętności organizacji czasu wolnego